FONKSYON ESANSYÈL

Enstiti Nasyonal Dwa moun, selon Lwa N° 20.405 ranpli fonksyon sa yo:

 • Prepare yon rapò anyèl sou aktivite li yo, sitiyasyon nasyonal sou dwa moun epi fè rekòmandasyon pou pwoteksyon ak respè ki dwe genyen. Rapò sa a dwe prezante bay Prezidan Repiblik la, Kongrè Nasyonal la ak Prezidan Tribinal Siprèm lan. Anplis de sa, ou ka voye li bay Nasyonzini, OEA ak òganizasyon defans dwa moun.
 • Kominike ak Gouvènman an e ak diferan ògàn ki nan Leta aOpinyon li sou sitiyasyon ki gen pou wè ak dwa moun kap dewoule nan peyi a. Pou sa, li kapab mande rapò ak òganis pètinan yo.
 • Pwopoze Ògàn Leta yo mezi pou favorize pwomosyon ak pwoteksyon dwa moun.
 • Ankouraje pou lejislasyon an, regleman yo ak pratik nasyonal yo aminize ak trete entènasyonal dwa moun ke Chili ratifye yo e ki twouve yo ajou, yon fason pou aplikasyon yo kapab efektif.
 • Kòmanse (nan domèn konpetans) aksyon legal devan Tribinal jistis yo, ki kapab Plent tankou pou Krim kont limanite, tòti, disparisyon moun, elatriye. Prezante resous pwoteksyon.
 • Prezève antecedan ki reyini pa Komisyon Nasyonal la sou Prizon Politik ak Tòti ( Valech I), Komisyon konsiltatif prezidansyèl pou kalifikasyon moun yo arete ki disparèt yo, egzekite politik ak viktim Prizon Politik yo e Tòti (Valech II). Nan ka dènye sa nou site a, voye dokiman nan Tribinal Jistis yo si yo mandel
 • Kolabore avèk Ministè Relasyon Eksteryè ak lòt sèvis piblik ki gen relasyon ak elaborasyon rapò sou tèm ki dwe prezante devan ONU ak OEA.
 • Kopere avèk ONU ak lòt enstitisyon ki nan rejyon an oubyen lòt peyi, nan pwomosyon ak pwoteksyon dwa moun.
 • Difize konesans sou dwa moun, favorize ansèyman li nan tout nivo edikasyon yo, li enkli fòmasyon kap bay nan Fòs Lame yo, reyalize envestigasyon, fè piblikasyon, bay prim ak tandans pou ankouraje yon kilti respè pou dwa moun nan peyi a.

* Prezèvasyon dokiman yo refere yo bay Komisyon Nasyonal Verite ak Rekonsilyasyon (Komisyon Rettig) se responsablite Pwogram Dwa Moun nan Ministè Enteryè ak Sekirite Piblik.

Enstiti a dirije pa yon konsèy ki genyen:

 • De (2) nome ki nome pa Prezidan Repiblik la, ki dwe soti nan diferan rejyon.
 • De (2) konseye ki nome pa 4/7 senatè ki an egzèsis yo.
 • De(2) konseye ki nome pa 4/7 dipite ki an egzèsis.
 • Yon konseye nome pa dwayen Fakilte Dwa yo ki nan konsèy Rektè yo ak inivèsite otonòm yo.
 • Kat (4) Konseye nome pa pa enstitisyon ki relasyone ak defans e pwomosyon dwa moun.
 • Manm Konsèy yo pral chwazi antre yo e pa majorite absoli, yon direktè kap direktè enstiti a tou.

Moun sa yo pap ka konseye: Depite, majistra, Kazek/Asec (consejal), Konseye rejyonal, jij, fiscal ki nan Ministè Piblik yo, fonksyonè administrasyon Leta yo, Manm Fòs Lame yo, Carabineros ak PDI.

Anplis, Gen yon konsèy Konsiltatif Nasyonal kap reprezante pa òganis sosyal ak akademik ki la pou ankouraje e pwoteje dwa moun. Antite saa dwe la pou konseye Konsèy Enstiti a.

Pou konn tout fonksyon INDH la, telechaje Lwa N°20.405.
Telechaje la (Lwa 20.405)

Fonksyon Konsèy INDH la

Fonksyon Konsèy INDH la selon Lalwa 20.405 ak règleman Konsèy ENstiti Nasyonal Dwa moun yo se:

I. Atik 8° Lwa 20.405

Atik 8°.- Koresponn ak konsèy la:

 

 1. Dikte Estati Kòporasyon INDH ak modifikasyon li yo.
 2. Prezante ak Prezidan Repiblik la, ak kongrè Nasyonal la, e ak Prezidan kou siprèm nan rapò anyèl ki etabli nan atik 3°, N°1 Lwa 20.405.
 3. Bay yon deklarasyon sou konsiltasyon ke Prezidan Repiblik la, Kongrè Nasyonal la oswa Tribinal Jistis yo fè, nan kad konpetans yo.
 4. Pibliye pwononsyasyon li an relasyon ak sa ki endike nan Lwa 20.405.
 5. Apwouve, nan pwopozisyon Direktè a, plan ak pwogram aksyon Enstiti a pou pwogrè misyon li.
 6. Mande ministè yo, sèvis yo ak òganis yo nan administrasyon leta a, enfòmasyon ak antesedan ki nesesè pou konesans sou yon kesyon ki fè pati espesyalman konpetans li.
 7. Anchaje youn oswa plis konseye oswa Direktè a resevwa, andeyò de syèj la, enfòmasyon konsènan konpetans yo.
 8. Diskite sou rapò jesyon bidjè a ke direktè a dwe prezante chak ane.
 9. Dikte tout règleman entèn yo pou yon bon fonksyònman, ki gen ladan sa yo ki gen rapò ak òganizasyon entèn nan, epi rezoud nenpòt pwoblèm ki nesesè pou bon devlopman nan travay Enstiti a. Menm jan an tou, pou dikte yon nòm jeneral sou zafè moun ki kontwole relasyon travay ki konekte Enstiti a ak travayè li yo, ki dwe gen ladanl nòm sou fason yo dwe nomine plas ki disponib yo, makanis ak pwomosyon ak sistèm kalifikasyon e kapasitasyon pèfòmans travay la.

II. Atik 6° Regleman Fonksyònman Konsèy Enstiti Nasyonal Dwa Moun nan.

Artículo 6° Atribuciones:

Atik 6° Atribisyon:

 • Pou rezon ki konplete fonksyon ki etabli nan lwa ak nan règleman entèn yo, Konsèy la ap gen poul:
 • Retire Direktè a pa rezolisyon ki fonde pa majorite a ki omwen 7 manm nan Komisyon Konsèy la, nan yon sesyon ekstraòdinè ki espesyalman konvoke pou objektif sa a, pa majorite nan manm yo. Yon fwa revokasyon an verifye, yo pral fè yon nouvo eleksyon pou tan ki rete pou fini manda a. Nan ka sa a, Direktè yo retire a ap kenbe kondisyon konseye li pou tan ki rete pou manda li fini an.
 • Etabli mekanis nesesè pou mentni prezans pèmanan Enstiti a nan rejyon yo ki nan peyi a, nan fòm ak modalite ke Konsèy la detèmine li.
 • Pouswiv rekòmandasyon ak obsèvasyon patikilye ke òganis konvansyonèl yo ak lòt enstans Nasyonzini ak OEA realice anvè Leta Chili a, nan sa ki gen pou wè ak dwa moun.
 • Bay youn ou plis Konseye pòt pawòl Enstiti a, nan sitiyasyon ak fòm ke konsèy la detèmine.