Kiyès Nou Ye

Enstiti Nasyon Dwa Moun (INDH) se yon kòporasyon otonòm ak dwa piblik ki te kreye pa Lwa N° 20.405 ki gen kòm objektif pou ankouraje ak pwoteje dwazimen tout moun kap viv Chili, ki establi nan nòm konstitisyonèl e legal; nan trete entènasyonal yo ki enskri e ratifye pa Chili e ki ajou, menm jan ak prensip general dwa yo, ki rekonèt pa kominote entènasyonal la.

Ki diferan ak lòt enstitisyon piblik yo, INDH pa sou otorite pouvwa egzekitif la (Prezidan Repiblik la), Lejislatif la (Kongrè Nasyonal) oubyen Jidisyè (Tribinal Jistis yo), e menm si li finansye ak fon piblik, li otonòm e endepandan.

Direksyon Siperyè Enstiti a

Enstiti a dirije pa yon konsèy ki anchaje pou pran desizyon enstitisyonèl ki pi enpòtan yo. Konsèy saa genyen 11 moun ki gen yon trajektwa rekoni nan domè dwazimen, entegran sa yo nome  pou yon peryòd de 6 lane. Moun kif è pati Konsèy la  chwazi yon direktè pa majorite absoli, ki gen dedikasyon eksklizif e li anchaje direksyon egzekitif, jesyon, administrasyon ak reprezantasyon legal enstitisyon an.

Nan objektif pou garanti divèsite nan konpozisyon konsèy la, moun ki ladann yo ap chwazi nan fason saa:

 • De (2) konseye nome pa Prezidan Repiblik la,  ki dwe soti nan diferan rejyon nan peyi a.
 • De (2) konseye nome pa Sena  a.
 • Yon konseye nome pa dwayen fakilte dwa Inivèsite ki entegre Konsèy rektè yo ak Inivèsite otonòm yo.
 • Kat konseye nome nan fason  estati yo etabli a, pa enstitisyon ki relasyone ak defans e pwomosyon dwa moun ki genyen pèsonalite jiridik ki ajou, ki enskri nan Rejis Enstiti a genyen an.

Konsèy Konsiltativ Nasyonal

Konsèy Konsiltatif la se yon ògàn ki la pou oryante Konsèy INDH la nan tout sa ki gen pou wè ak konpetans li, pou yon meyè solisyon, nan sa ki gen pou wè ak sosyete sivil la. Nan li genyen reprezantan òganis sosyal ak akademik ki la pou pwomosyon ak defans dwazimen ak libète fondamantal yo.

Yon règleman entèn, apwouve pa de tyè (2/3) konsèy la, etabli moun kap entegre li yo e detèmine ka yo ak fason yo Oryante Konsèy la.

Direktè

 • Sergio Micco Aguayo

Konsèy

 • Sebastián Donoso – Organismo elector: Presidente/a de la República.
 • Debbie Guerra – Organismo elector: Presidenta/a de la República.
 • Salvador Millaleo – Organismo elector: Senado de la República.
 • Carlos Frontaura – Organismo elector: Senado de la República.
 • Eduardo Saffirio – Organismo elector: Cámara de Diputados.
 • Cristián Pertuzé – Organismo elector: Cámara de Diputados.
 • Margarita Romero – Organismo elector: Registro de Organizaciones de la Sociedad Civil del INDH.
 • Branislav Marelic – Organismo elector: Registro de Organizaciones de la Sociedad Civil del INDH.
 • Yerko Ljubetic – Organismo elector: Registro de Organizaciones de la Sociedad Civil del INDH.
 • Consuelo Contreras – Organismo elector: Registro de Organizaciones de la Sociedad Civil del INDH.
 • Sergio Micco – Organismo elector: Decanos/as y directores/as de las facultades de Derecho de las universidades del Consejo de Rectores y de las universidades autónomas.

Konsèy Konsiltativ

 • Manuel Núñez
 • Carmen Dominguez
 • Estefanía Esparza
 • Elías Padilla
 • Nelly León
 • Paula Troncoso
 • Viviana Díaz (Premio Nacional de Derechos Humanos 2013)
 • María Soledad Cisternas (Premio Nacional de Derechos Humanos 2014)
 • Fabiola Letelier (Premio Nacional de Derechos Humanos 2018)
 • Roberto Garretón (Premio Nacional de Derechos Humanos 2020)