KONSÈY INDH

Konsèy Enstiti Nasyonal Dwa Moun ( INDH) se yon òganis ki anchaje pou pran desizyon enstitisyonèl ki pi pètinan yo. Konsèy saa genyen 11 moun ki gen yon trajektwa trè rekoni nan domè dwa moun, yo nome pou yon peryòd de sis (6) lane.

Moun kif è pati konsèy la chwazi, pa majorite absoli, yon direktè, ki genyen dedikasyon eksklizif e ki anchaje direksyon egzekitif la, jesyon, administrasyon ak reprezantasyon legal enstitisyon an.

Nan objektif pou garanti pliralis ak divèsite nan konpozisyon konsèy la, e entegran li yo chwazi nan fason saa:

  • De (2) konseye nome pa Prezidan Repiblik la, yo dwe soti nan diferan rejyon nan peyi a.
  • De (2) konseye nome pa sena a.
  • De (2) konseye nome pa Chanm Depite yo.
  • Yon konseye nome pa dwayen Fakilte Dwa yo ki nan konsèy Rektè yo ak inivèsite otonòm yo.
  • Kat (4) Konseye nome pa mwayen estati yo etabli a, pa enstitisyon ki relasyone ak defans e pwomosyon dwa moun ki genyen pèsonalite jiridik ki ajou e ki enskri nan rejis enstiti a.

Komisyon entèn travay

pou devlopman devwa yo, konsèy la ap kapab etabli komisyon entèn pou travay, kap anchaje de travay oubyen matyè espesifik ki pwòp ak enstiti a. Chak komisyon ap preside pa yon manm nan konsèy la e li kapab envite de moun ki enpòtan e ki gen yon eksperyans nan sa yap diskite a pou vin patisipe.

Konsèy INDH la gen entegran sa yo: