Misyon INDH

Nou se Enstitisyon leta ki, de fason otonòm e pliralis, pwomote yon kilti ki respekte Dwa Moun, kontwole travay leta Chili ki baze sou estanda nan sak relasyone ak dwa moun epi pwoteje diyite tout moun ki abite sou teritwa nasyonal la.

Vizyon INDH

An 2023 vin yon òganiz espesyalize ki, de fason otonòm e pliralis, kontribye kòm ajan chanjman pou konsolidasyon yon kilti demokratik e ki respekte dwa moun.

Ojektif INDH

Jenere yon laj konpreyansyon e pliralis pou dwa moun nan peyi a

  • Jenere enfòmasyon Pliralis kap diminye twou vid ki genyen nan konpreyansyon sou dwa moun.
  • Ankouraje enklizyon estanda sou dwa moun e kap oryante travay Leta a.
  • Fasilite aksè a konesans ak sansibilizasyon sou dwa moun ak memwa istorik nasyonal la.

Pozisyone wòl INDH la kòm yon ajan chanjman nan zafè dwa dwa moun

  • Idantifye e ankouraje estratejikman aksyon pwoteksyon enstitisyon an.
  • Enstale yon apwòch prevantif ak pwomosyon konplè, kòm prensip k ap gide pwoteksyon dwa moun.
  • Siveye epi elabore rekòmandasyon pou akonplisman angajman leta Chili adopte nan domèn dwa moun.
  • Ranfòse rezo koperasyon ak òganizasyon nasyonal ak entènasyonal yo.

Ranfòse jesyon enstitisyonèl INDH la

  • Ranfòse jesyon estratejik enstitisyonèl.
  • Ankouraje devlopman moun pandan lap  ankouraje divèsite ak pliralite.
  • Ankouraje optimizasyon nan itilizasyon resous entèn yo.