INDH ÑI ZUAMÜWÜN

Inchiñ ga ta txapümküleiñ kiñe txokiñ mew  fey ta kishugünewünküleiñ ka itxofill zugu ta llowkeiñ ñi zoy ta pegeluwam taiñ mogen yamuwün mew taiñ mogel che zugu mew, pegelpegelmekekey ñi chumuechi may ta küzawküzawlekey ti fütxa Estado de Chile, fey mew ta küme yamüway egün taiñ mogen kom inchiñ pu che, mogelelu tüfachi txokiñ mapu mew, Chile pigechi.

INDH ñi Pelowün zugu

INDH küpalechi epu waranka epu mari küla txipantu  mew (2023) fey ta zoy kishuwünegünküleay ñi küzawün mew, fey mew zoy küme nentuleay ñi zuamün, kafey ta kelluleay ñi welukünuleal ñi yafüluwün mew ti az mogen mew, chew ñi kom nieal ta zugu ka femgechi yamüwgeael ta mogel chemew.

INDH ñi küpa nentugel zugu

Nentugeal ta küme gülümüm ka femgechi alün zugu llemay fey ti mogel che pigechi zugu fey tachi txokiñ mapu mew

  • Nentugeal ta filke zugu azümgekelu ta zoy püchiken zitulele ta azümün ti mogel che zugu mew.
  • Llitugeal ti tukunuwün zugu fey ta ti mogel che ti zugu, norümniegeal ti estado ñi femken.
  • Kellugeal ti konaal ta mogel che zugu mew fey ta malüfalzugu mew ti mogel che zugu kafey ta kuifike zugu ñi pegelkünuniefiel.

Tukugeay ti INDH ñi femal ñi küzaw, küme wenuntuniafel ti mogel che ñi zugu mew

  • Llügazkünual ka tükuzuamgeal ti fillke zugu ñi küme serfingeal tüfachi txokiñ mew.
  • Tukugeal ta kiñe zugu wema kimgekelu ka fütxa rupa nieychi zugu, kiñel ta serfingenieael ta mogel che zugu.
  • Azkintuniegeal ka femgechi nentugeay ta chumgechi llemay ta küme txipayafiel fey ti pu elüntukun zugu llowügmkelu ta Estado de Chile fey ti mogel che zugu mew.
  • Newenmawüngeal ti kellu txampüm zugu mew ti fillke txokiñ müleyelu feytachi txokiñ mapu mew kam ka mapu mew müleyelu pu txokiñ che mew.
Newenmawüngeal  ti INDH ñi küzawün mew
  • Newenmawüngeal ta itxofill kimün txokiñ mew.
  • Kellu newentugeal ta che ñi kimün, ñi maneluwün, fillke zugu ka kimün zug mew.
  • Llitugeal ta küme yenieafiel ti chemkün txokiñ mew.