Wüneke Kuzawün

Ti INDH, nielu ñi rekülewkel N° 20.405, fey ta küme amulniegey tüfake filla zugu:

 • Zewmageay kiñe wirin mülelu ga kom ta pu küzawün mew, ka femgechi ta ñi chumlefel ta mogel che zugu, fey mew gülamtugeay püchiken ta küme  txipayalka  ñi küme yamniegeal ta zugu. Tüfachi wirin gülamtu yenielu may, fey ta pegelgeay ta fütxa ñizol ñi pial, ka femgechi ta füta txokiñ congreso pigechi, ka femgechi ga pegelgeay ti ñizol wunelelu Corte Suprema mew.
 • Ka kümeafuy ñi werkügen ti ONU mew, ti OEA ka pu inkayekelu ta che mew.
 • Kimeltugeay ti ñizol ka pu fillke txokiñ mew ñi kishu ñi günel ta chumlepelu ta mogel che chi zugu mew tachi mapu mew.
 • Fey ti mew ga gillagetuafuy ta zugu fey ti pu txokinche mew.
 • Zuguñgeay pu txokiñ mew fey ñi kelluafiel ta pegeluwun ka kuñiwtun mew ti moge che zugu mew.
 • Pegeluwgeay ti norümkelu ta zugu tachi mapu ñi küzaw fey mew ta kiñewküleay ta fill mapu txokiñ mew ka wiringelu ta mogel che zugu mew ka fanten mu ta mülefule, küme zugu txipayele.
 • Llitugeay kam nentugeay (ñi küzawün mew) ta rüf zugu  kelluafel ta che fey ti Tribunal de Justicia pigechi, zuamniegefulge, fey mew ta pepi inatuzugugeafuy fill wezake zugu mew, lagümgelu ta che zugu, wülegel ta che, ñamün ta che, ka fillke wezake zugu llemay. Fey mew ta wenuntugeay ta iñkañpen zugu.
 • Kamañküleal kafey ta  fill zugu txipayelu Comisión Nacional prisión politica ka wülelgel ta che kuifi mew (Valech I) Txokiñ che kellukelu  ta rakiafiel pu ñamün nütun che, lagümgelu che, ka wülegel ta che, ñamümün ta che (Valech II). Fey ta inalelu ti zugu  müley ñi werküngeal kom ti pu papeltun Tribunales de Justicia mew, zuamniegefule. Kellun ta Txokin zugu ta zuguyekelu ta fill mapu ta che mew ka femgechi ta fill txokiñgentu mew nügkülelu ta nentuafiel fill inatuzugu pegelgechi ONU kam OEA txokiñ mew.
 • Kelluleay ONU mew ka kakew txokiñ tachi txokiñ mapu mew kam ka mapu txokiñ mew, pegeluwun ka inkawun zugu mogel che zugu mew.
 • Pegeluwam ti kimün ti mogel che mew, kelluwam ti kimün kom püle txipayakelu ta chillkatun fey ti kimeltun kütü elugekelu ti Fuerzas Armadas, inatuzugugel ta zuam, nentugel fill zugu ñi pegeal, elugeam ta yewun ka küpa nentugeam ti zugu fey ta yamgeam ta mogel che ta chi txokiñ mapu mew.

*kümelka niekayam ti papeltun ti comisión nacional  rüfgentu ka kümelkautugen (comisión rettig) pigechi zugu, fey ta llowzugufalüy ti zugu mogel che fey ti Ministerio del interior y seguridad publica pigelu ga.

Ti instituto ta norümniegey ti kiñe gülamtuwe txokiñ:

 • Epu gülamtufe fey ta üytükefi ti ñizolkülelu ti che fey tac hi txokiñ mapu mew, welu fey egu niey ñi tuwunleal fill mapu mew.
 • Epu gülamtufe üytükefi egu pu 4/7 pu senadores.
 • Epu gülamtufe üytükefi egu pu 4/7 pu diputados.
 • Kiñe gülamtufe üytükefi pu ñizolkülechi pu che pu chillkatuwe ruka mew ti falcultades fey ti mogel che pu   fütxake chillaktuwe mew, ti pu gülamtufe rectores pigelu ka femgechi ti pu chillkatuwe kishuwgünelelu.
 • Meli gülamtufe ta üytügekey egün  fey ti pu txokin zugulechi ti iñkagpen fey ta mogel che zugu pigechi.
 • Fey ti pu che konkülelu ti gülamtuwepeyüm mew chi txokiñ, fey egün ta nentuay egün kiñe che ta ñi ñizolküleal, fey ti üytüngechi chi che kafey ta ñizolgeay ti Instituto mew.

Pepi gülamtufegelayay egün pu diputados, alcaldes, concejales, gülamtufe txokiñ mapu mew, jueces, fiscales ti ministerio publico, küzawfe ti estado mew, pu solataw egün.

Ka femgechi txipayay ta kiñe gülamtuwe consultivo nacional pigechi, fey ta welukonküleay ti pu txokiñ che ka pu kimche küzawkelu ti pegeluwun ka iñkanpekelu ti mogel che zugu mew. Fey tachi txokiñ mew müley ñi kellunieafiel ti gülamtuwepeyüm chi Instituto.

Fey ñi kom küme kimaam ta chumgechi ñi felen ti INDH nagümkünufige ti ley n° epu mari waranka meli pataka kechu (20.405)  nagümkünifige tüfa mew.

Gülamtuwepeyüm ti INDH ñi küzawün mew

Ti gülamtuwepeyüm ti INDH ñi küzawun mew fey ta txipakey ti ley 20.405 mew kafey ti norümüwun ñi azkünugel fey ti gülamtuwepeyüm ti instituto nacional:

I.- Articulo  purachi (8) ti ley epu mari waranka meli pataka kechu

Articulo pura fey ta gülamtuwepeyüm geal ti:

 1. Elukünual ti norümniekelu ti zugu fey ti corporación INDH ka femgechi ñi femekewün.
 2. Müley ñi pegeluwam ti ñizolkülelu fey tachi txokiñ mapu mew, ti congreso nacional ka pegeluwam ti ñizolkülechi ti che fey ti corte suprema feyta chi wirintukun txipantu mew feypelelu ti articulo küla, N° kiñe ti ley epu mari waranka meli pataka kechu.
 3. Nentugeam ti rulpanzugu fey ti zugu ramtufule ti ñizolkülelu ka ti congreso kam tribunales de justicia küpa kimniefule egün.
 4. Nentugeam ta rulpanzugu ti fillke zugu txipalelu fey ti ley epu mari waranka meli pataka kechu.
 5. Felerkeay ta zugu femegechi ayifule ga ti ñizol, fey ti ñi azkünuwun zugu nielu ñi küzawgeafiel Instituto, fey ta, küme yempüramkünuniefiel.
 6. Zuguñpewüngeay ti pu ministerios, servicios ka femgechi ti pu txokiñ ta azümnielu ti estado fey ti fillke zugu zuamniegele ta küme nentugeal ta zuam, fey ti pu zuam küzawyekelu ta chi txokiñ.
 7. Günezugugeay ti kiñe kam kiñeke gülemtufe kam ti ñizolkülechi ti che, fey ti yowalu zugu, itxofill zugu welu ñi küzawgen mew.
 8. Rulpanzugugeay fey ti pepilkantun ti zugu wirinlelu fey ti ñi tunten rang ñi mülepeyüm, fey ta chi zugu llemay ta wechugekey fill txipantu, ti ñizol ñi kimayal ñi chumgeken ti rang mew.
 9. Elukünual ti fillke zugu fey ti nörumgekelu kam azkünugeken ta fill zugu, fey ñi küme txipaleal, kafey pu zugu ti kishu azkünugelu, fey ta pepilkawgeay itxokom zugu fey ti ñi küme nentunieafiel ti zugu ti instituto. Ka femgechi may, elukünual kiñe zugu, kiñe wirin fey ti mew ta müleay ñi chumgechi azkünoniegeal ñi pu küzawfe ka chumgechi felerkey ta instituto egu ñi pu küzawfe, tüfa mew müleyay ta fillke norümüwun zugun ñi chumgechi may ta üytügekel ka chumgechi elkünugekel ti mülepeyüm ti küzaw, chumgechi ta wechugeay ti küzawfe ka ñi pegeluwun ka ñi chum nentuniegel ñi küzaw.

II.- Articulo kayuchi  (6°) Küzawün ti gülamtuwepeyüm ti Instituto nacional mogel che zugu mew

Articulo kayuchi (6) newengen:

Zoy ta azkünunieafiel ti pepeilkawun  zugu txipalelu ti ley ka femgechi ti norümüwun mew fey ti gülamtuwepeyüm mew feypinieay:

 • Kiñepülekünu elgeal ti ñizol, niegefule zugu fey ta  müley ñi zuguleal ta regle che rume konlelu fey tachi gülamtuwepeyüm txokiñ mew, kiñe txawun mew txipafule tüfa ta zugu mew müten. Pegelgele tüfachi zugu fey ta wechugeay ka kiñe txawun üytün che mew fey ta konal tüfachi zugu ñi ñizolküleal tunten txokiñ txipantu mülefule müten ñi ragiñelwe ñi müleal. Felefule tachi zugu fey ti ñizol kiñepülekünugelu petu küzaway tüfa mew welu, fey ta gülamtufeküleay fey ti tunten txokiñ txipantu petu ñi falintugen.
 • Elkünugeal ti txokiñ fey ti kellukelu pegelkünuleal ti Instituto fey ti pu txokiñ mapu mew, fey ta chi  fütxa txokiñ mapu mew chile pigelu, fey elkünugeay ta ñi chumgechi ñi azkünon ti gülamtuwepeyüm ñi ayiwün zugu.
 • Inatuzuguniegeay kom ti pu zugu gülamtugeyelu kishugentu ti Estado de Chile mew, fey ta txipayelu pu txokiñ convencionales ka femgechi ta kagelu Naciones unidas kafey ti Organización de Estados Americanos pigechi ti txokiñ mew, mogel che zugu/küzawün mew.
 • Elfalkünugeay kiñe kam kiñeke gülamtufe ti zuguchefe ti küzaw fey ta chi Insittuto mew, welu ti gülamtuwepeyüm feypileay ñi chumgechi kam chumul ga ti txipayay ñi küzawün ti.